อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน  

30 มีนาคม 2564รายละเอียด

ผลการเลือกตั้งกรรมการดาเนินการ ประจาปี 2564  

19 กุมภาพันธ์ 2564รายละเอียด

รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564  

21 มกราคม 2564รายละเอียด

การรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564  

26 ธันวาคม 2563รายละเอียด

วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2564  

26 ธันวาคม 2563รายละเอียด

รับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2564  

15 ธันวาคม 2563รายละเอียด

รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2564  

15 ธันวาคม 2563รายละเอียด

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  

30 ตุลาคม 2563รายละเอียด

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสินทวีทรัพย์ ปี 2563  

30 ตุลาคม 2563รายละเอียด

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ (เฉพาะกู้เงินฝากค้ำประกัน)  

30 ตุลาคม 2563รายละเอียด

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน
เริ่ม 1 ต.ค. 2563 – 30 พ.ย. 2563  

28 กันยายน 2563รายละเอียด

ระเบียบว่าด้วยการให้สมาชิกกู้ พ.ศ. 2563 

8 กันยายน 2563รายละเอียด

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสินทวีทรัพย์ ปี 2563 

26 มิถุนายน 2563รายละเอียด

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน 12 เดือน 

26 มิถุนายน 2563รายละเอียด

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ (เฉพาะกู้เงินฝากค้ำประกัน) 

26 มิถุนายน 2563รายละเอียด

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

26 มิถุนายน 2563รายละเอียด

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สมาชิกกู้ 

15 พฤษภาคม 2563รายละเอียด

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน 12 เดือน 

27 มีนาคม 2563รายละเอียด

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้โดยใช้เงินฝากค้ำประกัน 

27 มีนาคม 2563รายละเอียด

ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 

27 มีนาคม 2563รายละเอียด

ประกาศผลการเลือกตั้งประธานและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 

21 กุมภาพันธ์ 2563รายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ปี 2563 

12 กุมภาพันธ์ 2563รายละเอียด

ข้อแก้ไขวันประชุมใหญ่ในประกาศฉบับที่ 10/2562 

22 มกราคม 2563รายละเอียด

ข้อแก้ไขวันประชุมใหญ่ในประกาศฉบับที่ 11/2562 

22 มกราคม 2563รายละเอียด

รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2563 

22 มกราคม 2563รายละเอียด

รับสมัครกรรมการดำเนินการ ปี 2563 

24 ธันวาคม 2562รายละเอียด

วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการปี 2563 

24 ธันวาคม 2562รายละเอียด

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ 

16 ธันวาคม 2562รายละเอียด

ประกาศการรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 3/2563 ถึงรอบ 2/2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4 ธันวาคม 2562รายละเอียด

รับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2563 

28 พฤศจิกายน 2562รายละเอียด

รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2563 

28 พฤศจิกายน 2562รายละเอียด

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน ปี 2562 

30 มิถุนายน 2562รายละเอียด

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากสินทวีทรัพย์ ปี 2562 

29 มีนาคม 2562รายละเอียด

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน 

29 มีนาคม 2562รายละเอียด